Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

1.10.2012 - 2.10.2012

Prezentace města Brna v New Yorku

V České národní budově se od 1. do 2. října 2012 představí město Brno. Prezentace se uskuteční pod záštitou ministra zahraničních věcí ČR a velvyslance USA v ČR a ve spolupráci s generálním konzulátem ČR v New Yorku, Americkou obchodní komorou v České republice a Českým centrem New York.

Úvodní den – pondělí 1. října 2012 - se zaměří na brněnský funkcionalismus a světoznámou funkcionalistickou perlu vilu Tugendhat, na níž chce Brno ilustrovat svůj nezaměnitelný genius loci. To vše ve spojení se silným obchodním a vědecko-výzkumným potenciálem v lokalitě v srdci střední Evropy, která může být pro americké investory a společnosti strategicky zajímavá. V rámci odborného semináře k vile Tugendhat zazní mimo jiné přednášky o vile v kontextu světového funkcionalismu a moderní architektury, o historii, vývoji využití vily či o průběhu její památkové rehabilitace. Na seminář naváže vernisáž výstavy o vile Tugendhat, která bude v České národní budově ke zhlédnutí následujících 14 dní. Obdobná výstava se již s velkým úspěchem konala např. v Chicagu (Crown Hall, Institute of Technology) nebo v Londýně (Royal Institute of British Architects) a předběžný zájem o ni již projevila i některá další americká města. Vilu od architekta Ludwiga Miese van der Rohe již město Brno přihlásilo i do prestižní mezinárodní soutěže World Monuments Fund/Knoll Modernism Prize. Vernisáž výstavy bude spojena se společenským večerem, který vyvrcholí zahraniční premiérou dokumentárního filmu České televize Osud jménem Tugendhat.

DEN 1: pondělí 1. 10. 2012 - DETAILNÍ PROGRAM

15:00 – 17:00 hod.         
Odborný seminář k vile Tugendhat

Témata přednášek:  
Vladimír Šlapeta:
Brno – město moderního hnutí (Vila Tugendhat v kontextu světového funkcionalismu a světové moderní architektury)

Iveta Černá: Historie, vývoj a využití vily Tugendhat

Diskuse (20 minut)
 

Tomáš Rusín, Ivan Wahla - Atelier RAW:

Průběh památkové rehabilitace očima architekta

David Židlický: Vila Tugendhat ve fotografii, různé přístupy k zachycení
Diskuse (20 minut) a shrnutí: Iveta Černá

17:00 – 20:00 hod.     
Vernisáž výstavy Villa Tugendhat – Mies in Brno spojená se společenským večerem s hudebním doprovodem (Jiří Levíček Trio)

20:00 – 21:00 hod.          
Zahraniční premiéra dokumentárního filmu Osud jménem Tugendhat

Jádrem druhého dne, úterý 2. října 2012, budou v rámci odborné konference „Brno – město znalostní ekonomiky“ tři diskusní panely. Business panel I představí město jako atraktivní místo pro podnikání. Zaměří se na jeho ekonomiku v rámci České republiky a střední Evropy i na jeho rozvojový potenciál. Vedle představitelů města zde mimo jiné promluví také zástupci agentury CzechInvest a společností Deloitte a CTP. V rámci navazujícího business panelu II s názvem „Úspěšné společnosti v Brně“ vystoupí například zástupci firem IBM či ModusLink. Při vědecko-výzkumném panelu bude prezentován obecný vědecko-výzkumný profil Brna a budou představeny konkrétní projekty, které jsou napojeny na USA nebo mají zájem o spolupráci s americkými partnery. Mezi prezentovanými projekty jsou mimo jiné Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC), Středoevropský technologický institut (CEITEC) nebo další brněnská centra excelence. Druhý den poskytne rovněž řadu příležitostí pro networking.

ÚTERÝ 2. 10. 2012 - DETAILNÍ PROGRAM

10:00 – 17:00 hod.              
Odborná konference „Brno – město znalostní ekonomiky“ 

10:00 hod.                     
Úvodní zdravice
Vystoupení velvyslance České republiky v USA, generálního konzula České republiky v New Yorku a primátora města Brna.

Vystoupení čestných hostů (zástupce Mayo Clinic: Virend Somers MD, Ph.D.)

10:30 hod.
Business panel I: „To je Brno“
Vystoupí zástupce města Brna, agentury CzechInvest a zástupci společností Deloitte a CTP.

Diskuse

11:30 hod.                                   
Networking

11:45 hod.                                  
Vědecko-výzkumný panel

Středoevropský technologický institut – CEITEC
Mezinárodní centrum klinického výzkumu – ICRC
Honeywell Česká republika

13:15 hod.                              
Oběd, networking

14:45 hod.                              
Business panel II: „Úspěšné společnosti v Brně“
Vystoupí zástupci společností IBM,FEI, AVG, CB&I, ModusLink, PSJ, Unistav, CERE Invest Edison Center, IBM a Regionální hospodářské komory Brno.

Diskuse

 16:30 hod.

Závěrečné shrnutí 
Americká obchodní komora v České republice

Na akci se spolu s městem Brnem budou prezentovat i podnikatelské subjekty, které ve městě již působí a mohou tak být pro potenciální americké obchodní partnery dobrým příkladem. Celá akce se realizuje díky finančním příspěvkům těchto partnerů, které pokryjí značnou část nákladů. Generálními partnery jsou společnosti CTP, IBM Česká republika, ModusLink Czech Republic a Unistav, partnery pak firmy CERE Invest Edison Center, Honeywell Česká republika a PSJ. Dalšími spolupracujícími subjekty jsou mimo jiné Americká obchodní komora v České republice, agentura CzechInvest, Jihomoravské inovační centrum, Moravská asociace podnikatelek a manažerek, Regionální hospodářská komora, Takeplace a Vinařský fond České republiky.
VILA TUGENDHAT – PERLA FUNKCIONALISMU
Vilu Tugendhat navrhl německý architekt Ludwig Mies van der Rohe v letech 1928-1929 pro mladou rodinu židovských textilních průmyslníků žijících v Brně. Novomanželé Greta a Fritz Tugendhatovi patřili ve třicátých letech 20. století, díky silnému podnikatelskému zázemí svých rodin, k nejzámožnější společenské vrstvě v tehdejší Československé republice. Jejich rodinný dům byl postaven na exkluzivní parcele s výhledem na historické centrum Brna a středověký hrad Špilberk, který tvoří dominantu města.

Ludwig Mies van der Rohe, autor vily, žil od roku 1938 v USA a zásadním způsobem ovlivnil vývoj americké architektury 20. století. Dnes je vila Tugendhat nejautentičtěji zachovanou Miesovou realizací na evropském kontinentě.

Jako příklad rodinného bydlení vytvořila vila Tugendhat svým tvaroslovím a konstrukcí silný protipól historizující architektuře 19. století. Je považována za jednoho z nejvýznamnějších zástupců internacionálního stylu na světě a vlastní mnoho prvenství z hlediska formulace prostoru i stavebních principů. Stala se zosobněním představ o moderním bydlení intelektuální vrstvy zámožných podnikatelů a svým významem daleko přesáhla hranice nově vzniklé Československé republiky. Architekt Ludwig Mies van der Rohe zde poprvé v rezidenčním domě použil ocelovou nosnou konstrukci, která umožnila realizovat členění interiérů do volně se prolínajících prostorů, dekorovaných strukturou exkluzivních přírodních materiálů, importovaných z Indonésie, Malajsie, Maroka nebo Itálie. Pomocí nejmodernějšího technického vybavení, které umožnilo úplné zasunutí velkoformátových oken do podlahy, byla ve vile Tugendhat realizována představa o svobodě bydlení, která nemá ve své nejčistší formě žádné hranice. Exteriér se vlévá do interiéru a dům je v dokonalé harmonii se svým okolím.
Více informací o historii domu, architektovi i stavitelích: www.tugendhat.eu

SOUČASNOST VILY TUGENDHAT
Město Brno je vlastníkem domu, operativní správou je pověřeno Muzeum města Brna.  V roce 1994 byl dům poprvé ve své stavební historii otevřen pro veřejnost jako instalovaná památka moderní architektury. Od roku 2001 je vila Tugendhat zapsána na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. V letech 2010 – 2012 prošla náročnou památkovou obnovou, jejíž ambicí byl návrat do stavu, v jakém nacházela v době, kdy ji obývali původní majitelé. V náročném výběrovém řízení provedeném právní kanceláří MT Legal zvítězila a rekonstrukcí byla pověřena firma Unistav.

Návštěvníci si od roku 2012  mohou nově prohlédnout interiéry plně vybavené restaurátorsky ošetřenými kusy původního vestavěného nábytku a přesnými replikami volně stojících kusů, z nichž se v průběhu let mnohé staly ikonami moderního designu (křeslo Barcelona, Tugendhat, židle Brno...). Významným rozšířením prohlídkových okruhů je také tzv. technické podlaží, kde se nachází například opravená jednotka vzduchotechniky, kotelna, strojovna spouštějících se oken, trezor na kožichy, stálá expozice o vile Tugendhat nebo bookshop. Během prvních čtyř měsíců od otevření vilu Tugendhat navštívilo přes 16 tisíc návštěvníků. Vzhledem k omezené kapacitě je vstupenky nutné rezervovat minimálně dva měsíce dopředu.

Od roku 2005 sídlí přímo v objektu Studijní a dokumentační centrum, které se zaměřuje nejen na shromažďování a analýzu materiálů o vile Tugendhat, rodině stavitelů i architektovi, ale v širším měřítku i na architekturu 19. a 20. století, zejména v městě Brně. Ve všední dny je centrum přístupné veřejnosti a badatelům.

Více informací o nabízených aktivitách, rezervacích a průběhu památkové obnovy: www.tugendhat.eu

VÝSTAVA O VILE TUGENDHAT V ČESKÉ NÁRODNÍ BUDOVĚ
Výstava Villa Tugendhat – Mies in Brno, která je v České národní budově ke zhlédnutí prvních 14 dní v říjnu, přibližuje vilu Tugendhat v kontextu více než osmi desetiletí její historie, jež je v podstatě obrazem evropských dějin 20. století. Prostřednictvím archivních plánů, fotografií a současné fotodokumentace seznamuje s jednotlivými etapami stavebních i společenskopolitických dějin domu. Zachycuje genius loci lokality v souvislosti s brněnskou architekturou 19. století, orientovanou na nedalekou Vídeň. Reflektuje fenomén brněnského funkcionalismu, který představoval v období mezi světovými válkami (1918-1939) evropskou špičku. Mapuje nelehké osudy domu v poválečném období až do sametové revoluce v roce 1989. Prezentuje také dvouletou obnovou a restauraci stavby (2010-2012), po níž je vila od března 2012 opět zpřístupněna veřejnosti jako instalovaná památka moderní architektury.

Výstavu doprovodí dokumentární film České televize s názvem „Osud jménem Tugendhat“ v anglickém jazyce.


MEZINÁRODNÍ PREMIÉRA FILMU OSUD JMÉNEM TUGENDHAT
(52 minut, Česká televize 2012)
Dokudrama - dokumentární film s hranými scénami - režiséra Rudolfa Chudoby sleduje osudy slavného domu ve třech liniích. První je příběhem rodiny vzdělaných a zámožných stavebníků, který kopíruje historické drama 20. století. Druhý příběh se týká samotné vily, jejího autora a dobové umělecké atmosféry. Třetí realistická linie pozoruje důslednou a detailní památkovou obnovu, díky níž získal tento architektonický klenot znovu svůj původní lesk. 

Místo konání:

Datum:

Od: 1.10.2012
Do: 2.10.2012

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala